Tag Archives: บ้านเก่า

บ้านเก่า เขียนโดย โชคชัย บัณฑิต

Old house

“ได้รับรางวัลปี 2544”

เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้บอกข้อแตกต่างระหว่างสังคมในเมืองกับชนบทการเข้ามาของเทคโนโลยีได้ทำให้อะไรหลายอย่าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง บ้านเรือนที่ถูกสร้างเป็นไม้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นตึกสูงทำด้วยปูน วิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไป การบริโภคอาหารที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามา วิธีเดินทางที่ไม่เหมือนแต่ก่อน หนังสือจะบอกการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของโลกได้ออกมาอย่างถูกต้อง ทำให้อ่านแล้วได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่ามายุคใหม่ได้ดีมาก